אפשרות לניכוי משכר עבודה

סעיף 25 לחוק הגנת השכר, קובע כי ניתן לנכות משכר עבודה את הפריטים המנויים להלן ואותם בלבד:

1. סכום שחובה לנכותו או שמותר לנכותו על פי חיקוק.
2. תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
3. דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו, והתשלומים הרגילים לוועד העובדים במפעל.
4. תוספת לדמי החבר שמותר לנכותם עפ”י סעיף (3) הנ”ל המיועדת למימון פעילות מפלגתית, זולת אם הודיע העובד למעבידו בכתב על התנגדותו לתשלום התוספת.
5. דמי טיפול מקצועי ארגוני לטובת הארגון היציג, שיש לנכותם עפ”י הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור. שר העבודה קבע בתקנות מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני שמותר לנכות על פי פיסקה זו.
6. סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או עפ”י חיקוק.
7. תשלומים שוטפים לקופת גמל, ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד חייב לשלם לה לא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע למעבידו בכתב על התנגדותו לתשלומם.
8. חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור יותר מרבע שכר העבודה.
9. מקדמות על חשבון שכר עבודה, אם אין המקדמות עולות על שכר עבודה בעד שלושה חודשים.
סעיף 26 לחוק הגנת השכר קובע, כי סכום שנוכה בהתאם לסעיף 25 יעבירו המעביד למי שלו מיועד הסכום תוך 30 יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה, זולת אם נקבעה דרך אחרת.
העובר על הוראות סעיף זה צפוי למאסר שנתיים או קנס בשיעור פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל”ז-1977.
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה על הוראות הסעיף בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. המפר הוראה זו דינו קנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
אם נעברה עבירה כאמור, בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו הנ”ל, אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

לענין זה נושא משרה בתאגיד הנו מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

*המאמר באדיבות עו”ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר “דיני עבודה המדריך המלא“, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים http://www.hilaporat.co.il/

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH