גמול גלובלי בגין שעות נוספות, שאינו פיקטיבי, אינו רכיב שכר הקובע לפיצויי פיטורים, גם אם הופרשו ממנו דמי גמולים לקרן פנסיה

ביום 30/4/23 פסק בית הדין הארצי לעבודה כי גמול שעות נוספות גלובלי שמשולם לעובד עבור עבודה בשעות עבודה נוספות שהעובד מבצע בפועל, אינו רכיב שכר פיקטיבי, ואינו נכלל במסגרת השכר הקובע לפיצויי פיטורים. כך גם במקרה בו המעסיקה הפקידה דמי גמולים לקרן פנסיה גם בגין רכיב שכר זה

מאת: עו”ד הילה פורת

 

1. בע”ע (ארצי) 56265-09-22 (היפופוטם בע”מ- רפאל שם טוב ) מיום 30/04/2023 , נדונו שני ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה.

2. בית הדין הארצי קיבל את הערעורים באופן חלקי ברכיבי התביעה השונים.

במאמר זה אתייחס רק לקביעת בית הדין הארצי בכל הקשור לשאלה האם רכיב “שעות נוספות גלובלית” נכלל במסגרת השכר הקובע לפיצויי פיטורים ולהשלכות הנובעות מכך.

3. ביחס לגמול שעות נוספות קבע בית הדין הארצי:

א. בית הדין האזורי קבע כי גמול השעות הנוספות הגלובלי ששולם לעובד החל מחודש ספטמבר 2017 שיקף את תנאי העבודה שהוסברו לעובד וכי העובד עבד בפועל בשעות נוספות, לכן אין מדובר ברכיב שכר למראית עין (“פיקטיבי”). קביעה זו מעוגנת בחומר הראיות ואין מקום להתערב בה. מה גם שקביעה זו נתמכת במסמכים עליהם חתם העובד ביום 31.10.2017 בדבר פיצול שכרו החל ממשכורת חודש ספטמבר 2017. בנוסף, אין ממש בטענת העובד לפיה כיון שבחודשים יולי אוגוסט 2017 שולם השכר בשורה אחת – ללא הפרדה בין שכר יסוד לבין גמול שעות נוספות, מנועה המעסיקה להסכים עם העובד, כפי שנעשה במקרה זה, על כך שהשכר המוסכם שמלכתחילה נועד לתשלום השכר הרגיל וגמול השעות הנוספות, יפוצל בתלוש באופן המשקף את הסכמת הצדדים.

ב. בית הדין האזורי חישב ומצא כי הגמול הגלובלי משקף, לגבי העובד שעבד בדרך כלל 6 ימים בשבוע, תמורה עבור 50 שעות נוספות בערך של 125% ו- 10 שעות נוספות בערך של 150%. בית הדין האזורי בדק את ממוצע היקף השעות הנוספות שביצע העובד והציג תחשיב לפיו העובד עבד בממוצע פחות מ- 60 שעות נוספות בחודש. בנסיבות אלה ברור כי הגמול הגלובלי מכסה את המגיע על פי החוק, גם על פי השיטה התחשיבית.

ג. לטענת העובד, השעות הנוספות שעבד מזכות אותו בגמול חישובי (קרי, חישוב לפי שיטת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951) העולה על הגמול הגלובלי. בית הדין הארצי לא קיבל את טענתו, כיון שתחשיב העובד לא לקח בחשבון את ההפסקות שעל פי קביעת בית הדין האזורי העובד שהה בהן. פנייה לתחשיב העובד כאמור תוך הפחתת ההפסקות, מעלה כי העובד עבד בממוצע, פחות מ- 55 שעות נוספות בחודש – היינו, פחות מ- 60 השעות הנוספות ששולמו לו כגמול גלובלי.

ד. יחד עם זאת, הערעור התקבל ברכיב זה ביחס לחודשים יולי אוגוסט 2017 כיון שעיון בתלושי השכר של חודשים אלה מעלה כי שכר העובד שולם ללא פיצול בין השכר הרגיל לבין הגמול הגלובלי עבור שעות נוספות. בנוסף, במסמך שנחתם במצורף להודעה לעובד צוין כי הפיצול בשכר העובד יחל ממשכורת חודש ספטמבר 2017. העובד אמנם אישר שסוכם עימו מלכתחילה על שכר הכולל שעות נוספות, אך לא הוסכם על אופן החלוקה בין הרכיבים. לפיכך, ובהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר, התשי”א-1951, העובד זכאי לגמול שעות נוספות בגין חודשים אלו. יחד עם זאת בית הדין לא קיבל את חישוב העובד , שכן לא קוזזו בו זמני ההפסקה, והחישוב בגין יום מסויים נעשה לפי חישוב שבועי, הגם שבאותו שבוע בו החל לעבוד העובד לא השלים את מכסת השעות השבועיות. לפיכך, נפסק כי העובד זכאי לגמול שעות נוספות לחודשים אלה בהתאם לחישוב מתוקן.

ה. השלמת הפקדות לקופת גמל – לטענת העובד היה על המעסיקה להפקיד לקופת גמל ממלוא שכרו, לרבות מגמול השעות הנוספות הגלובלי. אך משנקבע כי גמול השעות הנוספות הינו רכיב שכר אותנטי, הוא אינו חלק מהשכר הקובע להפקדות לקופת גמל. ככל שעשתה זאת המעסיקה בחלק מתקופת עבודתו, אין הדבר מצמיח לעובד זכות על יתרת התקופה.

4. ביחס לערעור המעסיקה בהקשר זה, בכל הקשור להפרשי פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת:

א. בית הדין האזורי קבע כי משהמעסיקה הגדילה את המשכורת הקובעת של העובד לצורך הפקדות לפנסיה, כך שתכלול את שכר היסוד יחד עם גמול השעות הנוספות הגלובלי, המדובר בהטבת שכר לפיה הוגדלה “המשכורת הקובעת של התובע לזכויות סוציאליות…”. בית הדין מצא חיזוק למסקנה זו בכך שבטופס 161 שהונפק לעובד סמוך לסיום עבודתו נרשם כי המשכורת הקובעת לצורך פיצויי פיטורים הינה 9,500 ש”ח (כלומר כולל את גמול השעות הנוספות). רק לאחר שהעובד פנה במכתב דרישה למעסיקה, ולאחר שזו קיבלה יעוץ משפטי, שונה סכום המשכורת הקובעת בטופס 161 מתוקן ל- 6,650 ש”ח. על כן, קבע בית הדין האזורי כי יש לחשב את פיצויי הפיטורים כמו את ההודעה המוקדמת לפי שכר קובע הכולל גם את גמול השעות הנוספות הגלובלי.

ב. בהקשר זה קבע בית הדין הארצי כי בהתאם להלכה הפסוקה העובדה שמופקדים דמי גמולים בגין רכיב שכר לא מלמדת בהכרח כי רכיב שכר זה הוא חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים. על מנת שיהיה כזה יש להוכיח כי מדובר ברכיב שכר ששמו אינו משקף את מהותו כתשלום עבור עבודה נוספת, אלא עבור העבודה הרגילה. כך למשל, הפקדת דמי גמולים אפילו לחשבון פיצויי הפיצויים בגין החזר הוצאות נסיעה אמיתי לא הופך רכיב שכר זה לחלק מהשכר הקובע לפיצויים. במקרה זה בית הדין האזורי קבע כי אין עסקינן ברכיב שכר פיקטיבי, אלא בתשלום על חשבון עבודה בשעות נוספות ולכן הוא אינו בבחינת חלק מהשכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורים”.

גם במקרה שלנו. בית הדין האזורי קבע כי גמול השעות הנוספות הגלובלי אינו פיקטיבי ומדובר בתשלום אותנטי המשקף גמול בגין עבודה בשעות נוספות. כמו כן, המעסיקה תיקנה את טופס 161 בעקבות פניית העובד, ולאחר שבעקבות ייעוץ משפטי גילתה כי נפלה בו טעות. אין לנו סיבה לקבוע כי לא מדובר בטעות גם לנוכח העובדה כי גמול שעות נוספות אינו בא בגדר השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים (ראו תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ”ד – 1964). בנסיבות אלה, בית הדין הארצי לא שוכנע כי מהתנהגות המעסיקה ניתן להסיק קיומה של הסכמה (החורגת מהוראות החוק) לפיה ישולמו לעובד פיצויי פיטורים לפי חוק גם בעד רכיב השעות הנוספות הגלובלי. לפיכך, שכרו הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים אינו כולל את הגמול הגלובלי בגין שעות נוספות.

לאור האמור, ערעור המעסיקה ברכיב זה התקבל ונפסק כי על העובד להשיב למעסיקה את הסכומים שלא היתה מחלוקת ששולמו לו: הפרשי פיצויי פיטורים בסך של 4,559 ש”ח והפרשי הודעה מוקדמת בסך 2,850 ש”ח.

5. הערת המחברת: ככל שהוסכם בין מעסיק לבין עובד כי תוספת השעות הנוספות הגלובלית תהווה חלק מהשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים ו/או הפרשות סוציאליות, לפנים משורת הדין, יש לכלול הסכמה זו מראש במסגרת הסכם ההעסקה.

—————

* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור במאמר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין .

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH