דמי הבראה – סקירה מקצועית

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

להלן הכללים שנקבעו בצו ההרחבה, בענין תשלום דמי הבראה:

• מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה:
בתום שנת העבודה הראשונה 5 ימי הבראה.
עבור שנת העבודה השניה והשלישית 6 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית 7 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15 8 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19 9 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-20 ואילך 10 ימי הבראה לכל שנה.
• לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.
• עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
• העובד לא נדרש להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה.
• קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
• בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
• למען הסר ספק, מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.
• עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

דמי הבראה במגזר הציבורי

להלן נתוני דמי ההבראה על פי חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות:

שנות ותק מוכר להבראה ימי הבראה לתשלום
1 9
4 – 2 11
10 – 5 12
15 – 11 13
20 – 16 14
21 ומעלה 15
מחיר יום הבראה במגזר הציבורי, החל מיום 1.6.2008, הינו 372 ש”ח.

מחיר יום הבראה במגזר הפרטי, החל מיום 1.7.2008, הינו 331 ש”ח.

*המאמר באדיבות עו”ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר “דיני עבודה המדריך המלא“, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH