האם קיימת חובה על המעסיק להעניק מתנה לחג?

מתנה/שי לחג ניתנת ע”י מעסיק לעובדיו בדרך כלל עפ”י נוהג הקיים במקום העבודה או עפ”י הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על הצדדים ליחסי העבודה. בחוקי העבודה אין כל חובה על המעסיק להעניק לעובדיו שי לחג. עוד על היקף החובה, על חלוקה לחלק מהעובדים, על זכאות עובדת בחופשת לידה למתנת חג ועל היבטי מס בהקשר זה ראה במאמר המלא

מאת: הילה פורת, עו”ד

 

מתנה/שי לחג ניתנת ע”י מעסיק לעובדיו בדרך כלל עפ”י נוהג הקיים במקום העבודה או עפ”י הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על הצדדים ליחסי העבודה. בחוקי העבודה אין כל חובה על המעסיק להעניק לעובדיו שי לחג.

לכן, במידה ואין הסכם אישי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג הקובע הוראה מפורשת לענין זה, הרי שהענין נתון לשיקול דעתו של המעסיק.

לענין זה יצוין כי מעסיק שנהג לתת לעובדיו מתנה/שי לחג, והחליט להפסיק נוהג זה מכל סיבה שהיא, נראה כי עובדיו יוכלו לראות בכך הרעה מוחשית בתנאי עבודתם, ובמידה והם בעלי ותק של שנה ומעלה, יוכלו להתפטר תוך דרישת פיצויי פיטורים. המילה האחרונה בענין זה תהא לבית הדין לעבודה, כתלות בנסיבות ובערך המתנה/שי.

חלוקת שי לחג לחלק מהעובדים בלבד, עלולה להוות אפליה אסורה

עפ”י פסיקת בית הדין לעבודה, שי לחגים שמעוגן ביחסי עבודה, אינו, ולא יכול להיות, אלא זכות כללית ואחידה במקום העבודה, לכל העובדים וללא כל הבדלים. נפסק כי שי לחגים הינו שווה לכל העובדים בכירים וזוטרים, עובדים מצטיינים ושאינם מצטיינים.

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פסק, כי חלוקת שי לחג לחלק מהעובדים בלבד, כאמצעי לעידוד ולתיגמול עובדים מסורים יותר, מהווה אפליה אסורה.

האם עובדת הנמצאת בחופשת לידה זכאית למתנה לחג?

כאמור, אין בחוק כל חובה על המעסיק להעניק לעובדיו שי לחג.

לכן, במידה ואין הסכם אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה הקובעים הוראה מפורשת לענין הענקת מתנת חג לעובדת הנמצאת בחופשת לידה, הרי שהענין נתון לשיקול דעתו של המעסיק.

האם על מעסיק הנותן שי לעובדיו, לרגל החג, לחייב את העובדים בתשלום מס הכנסה בגין השי לחג שיקבלו?

סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, קובע כי יראו כהכנסת עבודה “… כל טובת הנאה … שניתנו לעובד ממעסיקו … והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו”.

לפיכך, מתנות הניתנות לעובד ממעסיקו במסגרת יחסי העבודה, כגון מתנה / שי לחג נחשבות הכנסת עבודה בידי העובד – הכנסה שיש לחייבה במס הכנסה.

יצוין, כי מתנה הניתנת ממעסיק לעובד לרגל אירוע אישי של העובד (חתונה, ברית/ה וכו’), לא תחשב הכנסת עבודה, באם סכומה סביר. כסכום סביר יש לראות את הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) – 210 ₪ נכון לחודש 1/2015.

לענין תלושי קניה כשי לחג – תלושי קניה המוענקים ע”י מעסיקים לעובדיהם מהווים, כאמור, טובת הנאה בידי העובד החייבת במס בידי העובדים. עפ”י תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), כאשר ניתן לעובד תשלום בשווה כסף, יקבע המעסיק לצורך תשלום המס את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה.

יחד עם זאת, עמדת נציבות מס הכנסה היא כי במקרים בהם תלושי השי נרכשים ברכישה מרוכזת על ידי המעסיק, ניתן להתייחס להפרש בין עלות התלושים לשוויים – כהנחה מסחרית הניתנת למעסיק, ולפיכך שווי ההטבה יהיה בגובה עלות התלושים למעסיק. זאת, במקרה בו עלות התלושים למעסיק לא פחותה מעלותם ברכישה מרוכזת אחרת.

—-

* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור במאמר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH