inner

דיווח, ניהול ובקרה של שעות העבודה
של העובדים בעסק, בכל זמן ומקום

הגבלת פיטורים של עובד חולה

מאת: עו"ד הילה פורת

סעיף 4א לחוק דמי מחלה, התשל"ג-1976 (להלן-החוק) אוסר על מעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק דמי מחלה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4 לחוק.

איסור הפיטורים לא יחול באחד מאלה:

(1) המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;

(2) מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; לעניין זה, "פסק מלפעול" – הפסקת פעילות שאינה זמנית.

לעניין זה, "עובד" – לרבות עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה מוסדר לגביו על פי הסכם קיבוצי.

מאמרים מקצועיים

צור קשר

Whatsapp Sharing