ההיתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות הוארך עד ליום 7/3/24 או או עד לסיום מצב החירום

ההיתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות הוארך עד ליום 7/3/24 או או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מביניהם

ביום 10.10.2023 התפרסם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), התשפ”ד – 2023, שתוקפו הוארך ביום 7/2/2024 לעוד חודש על רקע הימשכות מצב החרום. בהיתר, שניתן ע”י שר העבודה, ניתנה אפשרות להעסקת עובדים בשעות נוספות כמפורט להלן :

להלן עיקרי ההיתר:
• בשבוע עבודה עובד לא יועסק מעל 67 שעות עבודה, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 .
• יום עבודה רגיל כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות.
• ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד נתן הסכמתו לכך.
• במקרה בו יועסק עובד 14 שעות, תינתן לו הפסקה בת 1/4 שעה בין שעת העבודה ה- 12 לשעת העבודה ה- 14, וזאת מבלי לגרוע מזכות אחרת של העובד להפסקה מכוח הדין.
• העסקת עובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה, בהתחשב בטובת העובדים, בטיחותם וצרכיהם, עקב ההחלטה שניתנה בדבר מצב החירום.

מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים, יוכל להעסיק עובדים בהתאם לתנאי הסכם זה ובלבד שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
• ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי היתר זה 20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, וזאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על-ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה בלי לבצע שעות נוספות לפי היתר זה. “מצבת העובדים”=מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה למוסד לביטוח לאומי בין החודשים מאי 2023 לחודש יולי 2023.
• מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות – ונעדרו מהעבודה לפחות 20% מעובדיו באותה המשמרת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת.
• היתר זה לא יחול על מעסיק שמעסיק מעל 20 עובדים שביום 7.10.2023 (יום ההכרזה על מצב מיוחד בעורף) היה בידיו אישור תקף על היותו מפעל חיוני בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז – 1967.

היתר זה לא יחול על מעסיק בענף התחבורה הציבורית ועל מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענפים הבאים: ענף ההובלה, ענף ההיסעים, ענף הבנייה, התשתיות, צמ”ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

תוקף ההיתר עד ליום 7/3/2024 או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מביניהם.

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH