הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה)

מאת : עו”ד הילה פורת

ביום 20/2/24 פורסם היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 (להלן- “החוק”), לסטייה מהוראות סעיף 20 (ב) שעניינו הפסקות לעובדים במהלך יום עבודה.

ההיתר נועד לאפשר לעובד המעוניין בכך ובכפוף לצורכי המעסיק, גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום עבודה, בשל אילוצים הנובעים מהיעדרות בן זוגו של העובד או הורהו האחר של ילדו בשל מצב החירום.

להלן עיקרי ההיתר

היתר סטייה

לבקשת עובד ובהסכמת מעסיקו, מותר לסטות לגבי עובד מהוראות סעיף 20(ב) לחוק באותו יום עבודה שבמסגרתו מבוקש להשלים את שעות העבודה שהחסיר העובד;

לעניין זה, “עובד” – מי שמתקיים בו אחד מאלה בימי העבודה שלגביהם מתבקשת הסטייה:

  • בן זוגו או הורהו האחר של ילדו משרת כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-1955;
  • בן זוגו או הורהו האחר של ילדו מנוי בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס”ו-2006 (להלן – חוק הגנה על עובדים);
  • העובד הוא הורה, בן זוג או בן משפחה אחר של חטוף או נעדר כאמור בסעיף 2(ב2)(1)(ב) לחוק הגנה על עובדים, ולרבות הורהו האחר של ילדו של חטוף או נעדר כאמור;
  • העובד התפנה ממקום מגוריו כאמור בסעיף 2(ב1)(1)(א) לחוק הגנה על עובדים, ולרבות בן זוגו של עובד כאמור או הורהו האחר של ילדו של עובד כאמור.

אין בהוראות היתר זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 21 לחוק.

תוקפו של היתר זה

מיום 20/2/2024 עד תום תוקפה של הוראת השעה בסעיף 3 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס’ 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023,  כפי שהוארכה לעניין פסקאות משנה (2), (3) ו-(5) בסעיף 4 לחוק האמור, לפי העניין.

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH