היתר העבדה בשעות נוספות

סעיף 10 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951, מתיר להעסיק עובד בשעות נוספות במספר מקרים, ללא צורך בהיתר משר העבודה והרווחה, ואלו המקרים:
1. כשתאונה או מאורע בלתי צפוי מראש מחייבים זאת, או כשיש לטפל באופן דחוף במכונות או בציוד, ואינה מותרת אלא במידה הדרושה למניעת הפרעה קשה בתהליך הרגיל של העבודה, או למניעת נזק לגוף או לנכס שאין למנוע אותו בדרך אחרת.

* במקרה הנזכר בפסקה זו – יש למסור לכל המאוחר למחרת היום הודעה על ההעסקה בשעות נוספות בכתב למפקח עבודה אזורי, ולא ימשיכו בעבודת שעות נוספות, אלא אם נתן המפקח היתר לכך בכתב וקוימו התנאים שבהיתר.
2. כשעובדים במשמרות, ובלבד שלא יעבדו יותר משעה נוספת אחת ליום, ושהממוצע לשלושה שבועות לא יעלה על ארבעים וחמש שעות עבודה לשבוע.
3. בהכנת מאזן שנתי, ברישום מלאי הסחורה ובמכירה שלפני חג, ובלבד שלא יעבדו יותר מארבע שעות נוספות ליום וממאה לשנה.
מעבר לכך, שר העבודה והרווחה פרסם היתרים כלליים שמתירים ומגבילים העסקת עובד בשעות נוספות בענפי עבודה מסויימים, כמו – בעבודות עונתיות בחקלאות, בעבודות נמל, ביצור ובהספקת קרח, בתחבורה, ביציקת בטון, בשמירה, בטיפול בבע”ח, בהספקת מים, בבתי אירוח, במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים, בלולנות.
כמו כן, פרסם שר העבודה והרווחה שני היתרים כלליים להעסקת כל העובדים בשעות נוספותשמייתרים, למעשה, רבים מההיתרים שניתנו לענפים או למקצועות שונים:
א. היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים שבוע עבודה בן 5 ימים:
1. בכל אחד מחמשת ימי העבודה הרגילים בשבוע בהתאם לנהוג במפעל – במספר השווה להפרש שבין יום העבודה ל- 12 שעות עבודה.
2. ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים בשבוע, בהתאם לנהוג במפעל, ואינו יום המנוחה השבועית כמשמעותו בחוק – 6 שעות. הכל ובלבד שעובד לא יועבד יותר מ-15 שעות נוספות לשבוע.
3. לענין היתר זה, “מפעל” – מקום עבודה שנהוג בו שבוע עבודה בן 5 ימים.
ב. היתר כללי להעבדה בשעות נוספות לכל העובדים:

מותר להעביד עובד 4 שעות נוספות ליום ו-12 שעות נוספות לשבוע. היתר זה אינו חל על מפעל שבו שבוע העבודה הינו בן 5 ימים.

*המאמר באדיבות עו”ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר “דיני עבודה המדריך המלא“, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH