הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת במילואים

ביום 6/3/2024 פורסם צו הרחבה שעניינו הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים, הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת הצו וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים מסויימים. תוקפו של הצו מיום 7/10/23 ועד 31/12/2024.

מאת : עו”ד הילה פורת

את עיקרי צו ההרחבה פרטנו במאמר: צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל)

בצו ההרחבה הנ”ל, בין היתר עיקריו, הורחבה התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת מילואים, כמפורט בצו :

מעסיק של עובד שנעדר בשל שירות מילואים במשך 60 ימים או יותר במהלך תקופת ההסכם, לא יפטרו גם בתקופה של 30 הימים העוקבים ל–30 הימים שלאחר תום שירות המילואים, אלא אם אישרה ועדת פיקוח, מטעמים מיוחדים שהביא בפניה מעסיק ושיירשמו בהחלטתה, שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח המעסיק כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים. הוועדה תיתן את החלטתה תוך 14 יום, וככל הניתן, לאחר שתובא לפניה תגובת העובד.

אין בסעיף זה בכדי לגרוע מסמכויות ועדת התעסוקה כמפורט בסעיפים 21 ו־41א לחוק  (שבסמכותה ליתן היתר לפיטורים במהלך 30 הימים שלאחר תום שרות מילואים).

בצו הרחבה להסכם הקיבוצי בעניין הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת במילואים, שפורסם ביום 14/3/2024 נקבע, בין היתר, בהקשר זה כי :

*תוקם וועדת פיקוח, שאליה המעסיק יוכל לפנות באמצעות דוא”ל שיפורסם באתר האינטרנט של משרד העבודה.

*במקרה בו נוכחה הועדה כי אין חילוקי דעות בין העובד ובין המעסיק, היא לא תדון בעניין ותודיע על כך לעובד ולמעסיק תוך 5 ימים.

*הפיטורים לא יכנסו לתוקף עד להכרעתה של ועדת הפיקוח בחילוקי הדעות או עד להודעתה כי נוכחה כי אין חילוקי דעות בין העובד לבין המעסיק, לפי העניין.

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH