הרחבת רשימת העובדים המוגנים מפני פיטורים במהלך מלחמת חרבות ברזל / שעת החירום, והטלת חובה על מעסיק ועל אוצר המדינה להפרשות סוציאליות לעובד נעדר או חטוף

ביום 28/11/23 פורסם תיקון חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס’ 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד – 2023 (להלן- הוראת השעה) ובו הורחבה רשימת העובדים שהיו מוגנים מפני פיטורים בשעת חירום עד כה, בעקבות מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, הוטלה בהוראת השעה חובה על מעסיק ועל אוצר המדינה לבצע הפקדות לפנסיה לעובד נעדר או חטוף (שכיר או שהיה שכיר או עצמאי), בהתאם להוראות התיקון העקיף שנעשה במסגרת הוראת השעה בחוק הביטוח הלאומי – וזאת בתקופה שמיום 7/10/23 ועד ליום 7/1/24 או עד תום תקופת ההארכה של הוראת השעה, ככל שתהיה.

מאת : עו”ד הילה פורת

הוראות הוראת השעה יחולו מיום 7/10/23 אך מעסיק לא יועמד לדין על הפרת הוראותיה אם נעשתה עד למועד פרסום הוראת השעה (28/11/23).

להלן עיקרי הוראת השעה :

הרחבת רשימת העובדים שחלה עליהם הגנה מפיטורים
עד כה, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום התשס”ו 2006 (להלן – החוק העיקרי) אסר על פיטורי עובד בשל היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום או בשל היעדרות מהעבודה לצורך השגחה על ילד (מי שטרם מלאו לו 14 וכן ילד בעל צרכים מיוחדים עד גיל 21 ) הנמצא עימו, עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד עקב מצב החרום בשל הוראות פיקוד העורף.

בהוראת השעה, נקבע כי מעסיק לא יפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי ביצוע העבודה בתקופת הוראת השעה מחמת התקיימות אחד מאלה בעובד :
1. הורה שנעדר עקב השגחה על ילדו (כהגדרתו לעיל) בעקבות סגירת מוסד החינוך של הילד, שנמסרה לו עליה הודעה ע”י הרשות המקומית או ע”י מוסד החינוך.
2. העובד התפנה ממקום מגוריו אשר נמצא ביישוב המנוי בתוספת להוראת השעה.
3. העובד הוא הורה או בן זוג של חטוף או נעדר כתוצאה מפעולות איבה או פעולות המלחמה, או שהוא בן משפחה אחר (ילד של החטוף או הנעדר שמלאו לו 18, אח של החטוף או הנעדר, קרוב משפחה אחר שמשולם לו מענק לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים).
4. העובד הוא חטוף או נעדר כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה.
5. עובד שנעדר מהעבודה או לא מבצע את העבודה בתקופת הוראת השעה, לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו, עקב שירותו של בן הזוג של העובד או הורהו האחר של ילדו כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי או בשרות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חרום.

חובה להמשך הפקדות פנסיוניות לחטוף או נעדר (גם לשכיר וגם לעצמאי ) ע”י המעסיק (עם זכות לשיפוי) וע”י אוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי
1. מעסיק של עובד חטוף או נעדר, שהוא בלבד או שהוא והעובד נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל לקצבה, ישלם את התשלומים שעליו לשלם וכן את התשלומים שעל העובד לשלם לאותה קופת גמל לקצבה בעד התקופה שבה העובד חטוף או נעדר, לשם הבטחת זכויות העובד בקופת הגמל לקצבה, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה שהיה משולם לו אילו הוסיף לעבוד באותה תקופה (בהתאם להגדרת “שכר עבודה” בהוראת השעה. המעסיק ידווח למוסד לביטוח לאומי על התשלומים שביצע, באופן שעליו יורה המוסד שיפורסם. אוצר המדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יעביר למעסיק שיפוי על התשלומים ששילם לפי סעיף זה, ובלבד שלא ניתן מימון לתשלומים אלה ממקור אחר.
2. חטוף או נעדר שהעסקתו כעובד הסתיימה בחמשת החודשים שקדמו למועד החטיפה או למועד תחילת ההיעדרות או שהעסקתו הסתיימה אחרי מועד כאמור, יעביר אוצר המדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, את התשלומים שהמעסיק או המעסיק והעובד נהגו לשלם לקופת גמל לקצבה, לאותה קופת גמל לקצבה, בעד התקופה שבה היה חטוף או נעדר, לשם הבטחת זכויותיו בקופת הגמל לקצבה, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה ששולם לו לאחרונה לפני מועד סיום העסקתו, ושהיה משולם לו אילו הוסיף לעבוד באותה תקופה.
3. בעד עצמאי שהפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה בשנה שקדמה למועד שבו היה לחטוף או לנעדר, יעביר אוצר המדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, תשלומים לאותה קופת גמל לקצבה, בעד התקופה שבה היה העצמאי חטוף או נעדר, לשם הבטחת זכויותיו בקופת הגמל לקצבה, והכל לפי הכנסתו שבעדה שולמו דמי ביטוח ברבעון שקדם למועד החטיפה או למועד תחילת ההיעדרות.

המועד לביצוע התשלומים המגיעים מהמעסיק על פי הוראת השעה, בעד התקופה שקדמה ליום פרסום הוראת השעה 28/11/23 – יהיו לא יאוחר מיום 20/12/23.

לנוסח המלא, המחייב והמפורט של הוראת השעה לחצו כאן

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH