חוק הגנת השכר תיקון 24

about_350px-290x300

בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר, שנכנס לתוקפו ביום 1.2.09 (שהאכיפה הפלילית הנוגעת לאי קיומו החלה ביום 1.5.09), חלה על המעסיק חובה (בין יתר הדרישות), לפרט במדויק במסגרת תלוש השכר שעליו למסור לעובד, את מספר שעות העבודה שבהם עבד העובד בפועל (הרגילות והנוספות) בתקופה שבעדה שולם השכר ואת מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר.

חוק הגנת השכר קובע שחובה זו חלה לגבי תלושי השכר של כל אחד מהעובדים (כולל משרות אמון והנהלה, עובדים שאינם מגיעים למקום העבודה – כגון: אנשי מכירות, טכנאים, עובדים באאוטסורסינג, עובדים בחו”ל, כוננים, תורנים, נהגים, שומרים וכו’).

חוק הגנת השכר תיקון 24 חל גם על עובדים בתנאי העסקה מיוחדים כנ”ל אשר נדרשים אף הם ליתן פרוט מדויק של ימי העבודה ומספר שעות העבודה שלהם בכל יום. חובת המעביד, בהקשר זה, היא לפרט את מספר הימים והשעות המדויק בתלוש השכר.

עוד קובע חוק הגנת השכר כי חובה זו אינה חלה רק כאשר מדובר בעובד שתנאי עבודתו ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלו. בהקשר זה יודגש כי חוק הגנת השכר מדבר על אפשרות פקוח על שעות העבודה והמנוחה, ולא על פיקוח בפועל, והשוני בין השניים ברור.

כלומר, השאלה אינה אם למעביד פלוני היה למעשה פיקוח על שעות העבודה והמנוחה של עובד פלוני, אלא האם תנאי העבודה ונסיבותיה, אפשרו פיקוח כאמור. למשל, כאשר מדובר בסוכן מכירות או טכנאי שירות שמבצע את עבודתו אצל לקוחות, שעד היום לא נדרש ממנו ליתן דיווח על מספר שעות עבודתו המדוייק, ניתן למצוא את האפשרות הטכנית המתאימה על מנת שהמעביד יקבל דיווח ברמה יומית על שעות עבודתו (דיווח נוכחות באמצעות הטלפון מאתר הלקוח, באמצעות הודעת sms, באמצעות הטלפון הנייד שברשות העובד וכו’).

בהתאם לתיקון 24 חוק הגנת השכר ולתיקון שבוצע במקביל בחוק שעות עבודה ומנוחה:

1. מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועיות, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית.

2. לענין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל.

3. לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בסעיף 2 לעיל באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך.

בהתאם לסעיף העונשין בחוק הגנת השכר תיקון 24, מעביד שמוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם (הנדרשים כמפורט בחוק), נחשב כמי שעבר עבירה פלילית (כמו גם בעבירות נוספות) ודינו קנס של 13,050 ₪, ובנסיבות מחמירות קנס של 26,100 ₪.

נושא מישרה בתאגיד (מנהל פעיל, שותף, בעל תפקיד אחר האחראי מטעם המעביד על תחום השכר והעובדים) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העבירות, ואם הפר חובתו זו – דינו מחצית הקנס הקבוע לכל עבירה.

על פי חוק הגנת השכר קיימת חזקה לפיה נושא מישרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה לעיל, אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

עוד יצוין, כי על פי חוק הגנת השכר תיקון 24, נטל ההוכחה בכל הנוגע לתביעה, בה תובע העובד תשלום שכר עבודה בגין שעות עבודה (לרבות גמול שעות נוספות – עד 15 שעות נוספות בשבוע או עד 60 שעות נוספות בחודש – או גמול עבודה במנוחה שבועית), שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, עבר לכתפי המעביד.

כלומר, המעביד יצטרך להוכיח כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה אותן תבע בכתב התביעה שלו, אלא אם יציג המעביד רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות העבודה כנדרש בתיקון לחוק. מדובר בנטל הוכחה שיהיה למעביד קשה מאוד להרים.

חוק הגנת השכר תיקון 24 קובע הוראות מפורשות בדבר רישום שעות העבודה של העובדים במקום העבודה, גם לסוגי עובדים שלא דיווחו על שעות עבודתם לפני כניסת הוראות התיקון לתוקף.

כמו כן, עקב הסנקציות הפליליות והכספיות הכבדות אשר יוטלו על מי שלא יעמוד בדרישות תיקון 24 לחוק הגנת השכר, מומלץ לכל עסק לוודא ולבדוק שרישום שעות העבודה של העובדים בעסק עומד בדרישות החוק.

מערכת Timewatch פותחה במיוחד עבור מעסיקים וארגונים המעוניינים לארגן ולנהל את דיווחי נוכחות העובדים באופן חסכוני, יעיל וכמתחייב בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר.

מערכת Timewatch מעניקה פתרון מושלם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר. המערכת מותאמת הן לעסקים קטנים ובינוניים והן לארגונים גדולים המעסיקים אלפי עובדים.

במערכת Timewatch אין צורך להתקין ולהטמיע תוכנת נוכחותאו לרכוש שעון פיזי; מקבלים שם משתמש וסיסמא ומתחילים לעבוד!

הטמעת תוכנת נוכחות דורשת ממך, בעל העסק, להתאים את מערכת המחשוב הקיימת בעסקך לדרישות שונות ויקרות, להתקין פיזית את שעון הנוכחות, לרכוש כרטיסי נוכחות הנוטים להיאבד/להישבר ובנוסף עלייך לדאוג לשרות אחזקה ותיקונים של שעון הנוכחות הפיזי.

כלקוח של מערכת נוכחות Timewatch לא תידרש להתקין שעון נוכחות פיזי הדורש שרות אחזקה ולא תידרש להתקין תוכנת נוכחות; תקבל שמות משתמשים וסיסמאות וקדימה לעבודה.

about_350px-290x300

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH