יום הבחירות לרשויות המקומיות / מועצות אזוריות – יום שבתון

מאת : עו”ד הילה פורת

בהתאם לסעיף 97ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ”ה-1965 (להלן – “החוק”) וסעיפים 4ה ו-3 לחוק הרשויות המקומיות לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ”ד-1994 יום הבחירות הכלליות (יום הבחירות בתחום הרשויות המקומיות ובתחום המועצות האזוריות) יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות/המועצות האזוריות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות/מועצות אזוריות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית/מועצה אזורית שלא חל בה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם (על פי החוק, השר יחליט על סוגי השירותים שייחשבו שירותים ציבוריים לעניין סעיף זה, ושעות הפעלתם, ויפרסם הודעה בדבר החלטתו האמורה ברשומות וכן בכל דרך אחרת הנראית לו, לא יאוחר מהיום ה-35 שלפני יום הבחירות).

על פי החוק, עובד שעבד אצל מעסיק 14 ימים רצופים (“ימים” ולא ימי עבודה) לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות הכלליות אילולא שבת. לעניין זה אין אבחנה בין עובד שמקבל את שכרו על בסיס חודשי לבין עובד שמקבל את שכרו על בסיס שעה/יום.

מדובר על יום שבתון, לפיכך אין לנכות יום חופשה כנגד תשלום השכר לעובד שנעדר מעבודתו ביום הבחירות הכלליות.

יש לציין כי אין בחוק איסור על העסקת עובדים ביום הבחירות הכלליות מרצונם.

גובה התשלום שינתן לעובד שעבד ביום הבחירות הכלליות – בחוק אין כל הנחיה באשר לגובה התשלום שינתן לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות הכלליות, אך ניתן ללמוד לעניין זה מהתייחסות שהייתה לעניין בנוגע ליום הבחירות לכנסת ישראל:
בכל הנוגע ליום הבחירות לכנסת ישראל, קיימת פרשנות משפטית והמלצה של התאחדות התעשיינים, לפיה יש לשלם לעובד את שכרו, בתוספת שכר יום עבודה רגיל (דהיינו – 200%).

כמו כן, בד”מ 8286/04 קוזמינסקי עדנה נ. ח. מרחב בע”מ (ניתן ביום 29.12.2004 בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה), נפסק כי עבודה ביום הבחירות לכנסת מזכה בתשלום בשיעור של 200%.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH