עמלות מכירה לא ילקחו בחשבון בחישוב גובה דמי החגים המשולמים לעובד יומי או שעתי שנעדר מעבודתו בשל החג, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לבין העובד

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע בפסק דין מיום 19/2/23 כי אין לכלול עמלות מכירה בבסיס השכר הקובע לתשלום דמי חג

מאת: עו”ד הילה פורת

 

ביום 19/2/23 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סע”ש 65486-12-20 עדנה נחמיאס נגד 770 ריף נדלן בע”מ) בו נידונה, בין היתר, טענת עובדת לפיה היה על המעסיקה שלה לחשב את זכויותיה תוך הכללת העמלות שקבלה בבסיס השכר הקובע. בית הדין התייחס בפסק דינו, בין יתר הדברים, גם לשאלת כלילת העמלות לגבי כל זכות בנפרד.

1. לענין השכר הקובע להפרשות פנסיוניות: על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה, השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הוא שכר העובד ורכיביו כמשמעתם בחוק פיצויי פיטורים התשכ”ג-1963 ובתקנות שהותקנו על פיו. על פי תקנה 1(ג) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ”ג-1964, פיצויי פיטורים יחושבו לפי “שכר העבודה הרגיל ללא תוספות”.

לעניין ההבחנה בין “תוספת” לבין “שכר העבודה הרגיל נקבע כי “סיווגו של תשלום לא ייעשה על פי הכינוי שנתנו לו הצדדים אלא על פי מהותו, כאשר תשלום הניתן לעובד בלא כל תנאי נוסף מעבר לעבודתו הרגילה, אין לראותו כתוספת אלא כחלק מהמשכורת עצמה. בכל הנוגע לעמלות מכירה, הרי שעל פי הפסיקה ככל שאלה אינן מותנות בתנאי כלשהו, ובכלל זה תנאי של עמידה ביעדים, הרי שאלה נחשבות לחלק מהשכר הרגיל לצורך חישוב פיצויי פיטורים, ומכאן שאף לצורך ביצוע ההפרשות לפנסיה.

2. לענין דמי חגים: על פי ההלכה הפסוקה, ובהתחשב בכך שתכליתם של דמי החגים להשוות את מצבם של העובדים השעתיים לעובדים החודשיים, ובכך שהעובדים החודשיים שאינם עובדים בחגים אינם מקבלים עמלות עבור ימי חג, הרי שאין מקום להכליל את העמלות שקיבלה העובדת בשכר הקובע לדמי חגים.

3. לענין דמי חופשה: על פי הגדרת השכר הרגיל כפי שזו מופיעה בחוק חופשה שנתית, תשי”א-1951, יש לכלול את העמלות בחישוב יום חופשה.

4. לעניין ימי אבל: בית הדין פסק כי ככל שהעובדת היתה זכאית לדמי אבל לפי דין, הרי שהיה על המעסיקה להביא בחשבון את העמלות בחישוב כל יום.

5. לעניין ימי מחלה וימי בחירות: יש לחשב דמי מחלה וימי בחירות על בסיס שכר כולל עמלות.

6. לעניין פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת: יש לכלול את העמלות בשכר הקובע לפיצויים ולדמי הודעה מוקדמת.

——
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור במאמר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH