inner

דיווח, ניהול ובקרה של שעות העבודה
של העובדים בעסק, בכל זמן ומקום

צבירת ימי מחלה – אין תלות בהיקף משרה

גלית מועסקת בהיקף של חצי משרה (5 ימים בשבוע בשעות 13:00-8:00). לטענת מעסיקה, גלית צוברת 3/4 יום מחלה כל חודש. האם יש ממש בטענתו?

תשובה

סעיף 4(א) לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, קובע כי תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה – ולא יותר מ- 90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד מחלה עפ"י חוק זה.

כאשר עובד לא עבד בכל ימי העבודה שהיו בחודש מסויים צובר העובד באותו חודש ימי מחלה עפ"י הנוסחא כלהלן:
1.5 * (מס' ימי העבודה בפועל)
25

לומר, הפרמטר הקובע את מספר ימי המחלה שעובד צובר בחודש הוא – מספר ימי העבודה של העובד בחודש ולא היקף המשרה שלו. היקף המשרה רלבנטי כמובן עת באים לחשב את דמי המחלה שישולמו לעובד במקרה של היעדרות עקב מחלה.

לפיכך, גלית במקרה הנ"ל צוברת 1.5 יום מחלה לכל חודש עבודה מלא.

*המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים

מאמרים מקצועיים

צור קשר

Whatsapp Sharing