צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל)

מאת : עו”ד הילה פורת

ביום 6/3/2024 פורסם צו הרחבה שעניינו הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים, הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת הצו וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים מסויימים. תוקפו של הצו מיום 7/10/23 ועד 31/12/2024.

להלן עיקרי צו ההרחבה :

הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת מילואים

מעסיק של עובד שנעדר בשל שירות מילואים במשך 60 ימים או יותר במהלך תקופת ההסכם, לא יפטרו גם בתקופה של 30 הימים העוקבים ל–30 הימים שלאחר תום שירות המילואים, אלא אם אישרה ועדת פיקוח, מטעמים מיוחדים שהביא בפניה מעסיק ושיירשמו בהחלטתה, שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח המעסיק כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים. הוועדה תיתן את החלטתה תוך 14 יום, וככל הניתן, לאחר שתובא לפניה תגובת העובד.

אין בסעיף זה בכדי לגרוע מסמכויות ועדת התעסוקה כמפורט בסעיפים 21 ו־41א לחוק  (שבסמכותה ליתן היתר לפיטורים במהלך 30 הימים שלאחר תום שרות מילואים).

ימי היעדרות בתשלום לבן הזוג של משרת במילואים

בתקופת תוקפו של צו ההרחבה, בן זוג של משרת במילואים זכאי לימי היעדרות בתשלום, מעבר לדין, כמפורט להלן :

“בן זוג” – לרבות ידוע בציבור, בן אותו מין, הורה במשמורת משותפת.

ימי מילואים מצטברים במהלך תקופת הצו             תוספת ימי היעדרות בתשלום לבן הזוג

עד 30                                                                                0

31-60                                                                                2

61-90                                                                                4

91-120                                                                              6

121 ומעלה                                                                         8

 

לעניין צו זה – “בן זוג של משרת במילואים”:

* בן זוג של משרת במילואים שלהם ילד אחד לפחות מתחת לגיל 14;

.* בן זוג של משרת במילואים שלהם ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה;

*בן זוג של משרת במילואים שבהשגחתם או בטיפולם הבלעדי, קרוב שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998;

*בן זוג של משרת במילואים שלו או לבן זוגו הורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה),התשנ”ד- 1993.

 

ניתן יהיה לנצל את ימי ההיעדרות בתשלום במהלך תקופת הצו באחת או יותר מהנסיבות הבאות:

* מחלת ילד עד גיל 14;

* טיפול או השגחה בלעדי בקרוב שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998

* מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה;

* טיפול בהורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ”ד-1993

* הארכת תקופת הלידה וההורות של בן הזוג;

* השגחה וטיפול בילד; ימי ההיעדרות אלה ינוצלו תוך התחשבות עם צורכי העבודה ככל הניתן.

* היעדרות הנדרשת עקב היציאה לשירות המילואים הפעיל של בן הזוג, לצורך סידורים הכרחיים לניהול ותחזוקת משק הבית, שניתן לבצעם רק בשעות העבודה; ימי ההיעדרות אלה ינוצלו תוך התחשבות עם צורכי העבודה ככל הניתן.

* היעדרויות אחרות – בתיאום עם המעסיק.

 

הבהרות

*ימי היעדרות כמפורט לעיל שנוצלו טרם כניסת הצו לתוקף ושולם בגינם שכר מלא, יוחזרו למכסת ימי המחלה ו/או החופשה של העובד (בהתאמה לפי אופי יום ההיעדרות) לא יאוחר ממשכורת החודש העוקב לכניסת הצו לתוקף.

* ימי היעדרות כמפורט לעיל שנוצלו עד ה–31.12.2023 (כולל), אך לא שולם בעדם שכר מלא, לא יופחתו ממכסת ימי היעדרות, וכן לא יתבצע זיכוי בגינם במכסה ממנה נוצלו, אלא בכפוף לבקשת העובד.

* ימי היעדרות כמפורט לעיל שנוצלו החל מה–1.1.2024 ועד כניסת הצו לתוקף ולא שולם בגינם שכר מלא, יוחזרו למכסה של העובד ממנה נוצלו (בהתאמה לפי אופי יום ההיעדרות), וכן ישלים המעסיק לעובד את יתרת השכר שלא שולמה לו בגין ימים אלו, והכל לא יאוחר ממשכורת החודש העוקב לכניסת הצו לתוקף.

* להסרת הספק, ימי היעדרות שיוחזרו בהתאם לאמור בהבהרות אלה הינם על חשבון מכסת ימי ההיעדרות שבטבלה לעיל.

*להסרת ספק, ימי היעדרות שינוצלו החל ממועד כניסת צו זה לתוקף ועד לתום תקופת הצו, ישולם עבורם שכר מלא במשכורת חודש הניצול וייגרעו ממכסת ימי ההיעדרות שבטבלה.

* ימי ההיעדרות ניתנים למימוש רק בעת שירות מילואים פעיל של בן הזוג.

* ימי ההיעדרות ניתנים למימוש גם באופן חלקי כשעות היעדרות ולא בהכרח כניצול של יום עבודה מלא.

* ניצול יום היעדרות בהתאם לעילות הקשורות למחלת ילד, טיפול בקרוב עם מוגבלות, טיפול בהורה חולה – יהיה בכפוף להצגת אישור רפואי בסמוך למועד ניצולו.

* הזכות לימי ההיעדרות אינה נצברת מעבר לתום תקופת ההסכם ואינה ניתנת לפדיון.

* להסרת הספק, ימי ההיעדרות הם בנוסף לכל זכות אחרת מכל מקור שהוא ובכלל זה אינם באים בחשבון ימי מחלה או החופשה של בן הזוג הזכאי לזכות.

* ערך ימי ההיעדרות הינו כשכר בחופשה (לרבות ימי המחלה).

* בן זוג של משרת מילואים שלו מספר ימי חופשה בשכר במהלך שנה קלנדרית העולה על 35 ימים (למעט חופשת מחלה), מכסת ימי ההיעדרות בתשלום תהיה מחצית מימי ההיעדרות המצוינים בטבלה לעיל, וינוצלו בגין העילות הקשורות למחלת ילד, טיפול בקרוב עם מוגבלות, טיפול בהורה חולה.

 

שעת היעדרות לבן/בת זוג של משרת מילואים

בתקופת צו זה, זכות בן/בת הזוג של משרת מילואים הקבועה בסעיף 7(ג)(6) לחוק עבודת נשים, תשי”ד- 1954, על פי התנאים הקבועים שם, תחול גם במקרה בו בן/בת הזוג כאמור מועסקים במשרה מלאה המפוצלת בין מעסיקים שונים, באופן יחסי אצל כל מעסיק, תוך הצגת אסמכתא בדבר היקפי המשרה בפועל בקרב כלל המעסיקים.

 

צבירת חופשה שנתית

* על אף האמור בכל דין, עובד רשאי לצבור את יתרת ימי החופשה השנתית העומדת לרשותו גם בלא הסכמת המעסיק ולצרפה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות, אם במהלך תקופת הצו התקיים אחד או יותר מאלה:

א. המעסיק לא נתן חופשה לעובדו;

ב.  העובד נעדר בשל שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס”ח – 2008, לפחות חמישה ימים רצופים;

ג. העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הנסיבות המפורטות בסעיף 2 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום;

ד. העובד נקרא לשירות עבודה או שהועסק במקום עבודה שניתן לו אישור למפעל חיוני או מפעל לשירותים קיומיים בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ”ז -1967;

ה. המעסיק העסיק עובד לפי היתר העסקה בהתאם לסעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 או היתר לפי סעיף 25(ב) ו- 26(ב)  לחוק עבודת הנוער, התשי”ג-1953, שניתנו או תוקנו בשל מצב החירום.

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH