שיפוי למעסיק על תשלומים לקופות ולקרנות ועל תשלום דמי ביטוח לעובד ששירת בשירות מילואים חירום

ביום 1/5/24 פורסמו תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד, 2024 , בהן הוסדר שיפוי למעסיקים על תשלומים לקופות ולקרנות ועל תשלום דמי ביטוח לעובדים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חרום.

מאת : עו”ד הילה פורת

להלן עיקרי התקנות :

1. הגדרות בתקנות אלה –

מספר ימי שירות המילואים” – סך הימים המחושב לפי סעיף 271 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התנש”ה -1995 (להלן-“החוק”) לצורך תשלום התגמול לפי פרק י”ב לחוק;

מעסיק” – מעביד כאמור בסעיף 376 לחוק;

מעסיק ציבורי” – כל אחד מאלה:

(1) המדינה;

(2) גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985;

(3) קופת חולים;

סכום ההכנסה ליום” – הכנסת עובד לפי אחד מאלה, ובלבד שלא יעלה על התגמול המרבי, כהגדרתו בסעיף 270 לחוק:

(1) עובד שעבד אצל מעסיק ברבע השנה – הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק ברבע השנה, מחולקת בתשעים;

(2) עובד שעבד אצל מעסיק חודש או חודשיים ברבע השנה – הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק בחודש או בחודשיים האמורים, מחולקת בשלושים

או בשישים, לפי העניין;

(3) עובד שעבד פחות מחודש אצל מעסיק ברבע השנה או שהחל לעבוד אצל מעסיק בחודש השירות – הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק בחודש השירות, מחולקת בשלושים; בפסקה זו, “חודש השירות” – חודש שבו שירת בשירות

מילואים, כולל חודש ששירת בחלק ממנו;

לעניין פסקאות (1) עד (3), “הכנסתו מעבודה” – שכר העבודה וכן תשלום ששילם לו המעסיק על חשבון התגמול בסכום השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד;

עובד” – עובד ששירת בשירות מילואים, ולמעט עובד של מעסיק ציבורי;

רבע השנה” – רבע השנה שקדמה ל–1 בחודש שבו החל שירות המילואים של העובד;

שירות מילואים” – שירות מילואים ששר הביטחון הורה עליו לפי סעיף 278 (א) לחוק כעל שירות חירום לעניין פרק י”ב לחוק, ושבוצע בתקופה שמיום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023 ) עד יום ל’ בכסלו התשפ”ה (31 בדצמבר 2024).

2. המוסד ישפה מעסיק של עובד בשיעור של 20% מסכום ההכנסה ליום של העובד כפול מספר ימי שירות המילואים שביצע העובד, וזאת בשל תשלומים ששילם המעסיק לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, ועל תשלום דמי ביטוח ששילם בעד העובד, לגבי תקופת שירות המילואים.

3. אוצר המדינה במסגרת תקציב הביטחון, ישפה את המוסד על כל ההוצאות הכרוכות בתשלום שיפוי למעסיק לפי תקנות אלה, לרבות ההוצאות המינהליות הכרוכות בתשלום כאמור.

4. (א) תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום ל’ בכסלו התשפ”ה (31 בדצמבר 2024).

(ב) תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה, לרבות תשלומים בעבור התקופה שמיום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023) עד יום פרסומן של תקנות אלה, ישולמו עד 60 ימים מיום פרסומן.

———————
* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור בניוזלטר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH