שכר המינימום במשק עלה מיום 1/4/2023

החל מיום 1/4/23 שכר המינימום החודשי יעמוד על סך של 5,571.75 ₪ ושכר המינימום השעתי יעמוד על סך של 30.61 ₪ לחודש (לפי 182 שעות עבודה לחודש)

מאת: עו”ד הילה פורת

 

ביום 27/3/23 פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן לפיה שכר המינימום המעודכן ליום 01/04/2023 הוא סך של 5,571.75 ₪ ברוטו לחודש.

בהתאם לכך, שכר המינימום השעתי הוא 30.61 ₪ (לפי 182 שעות עבודה לחודש).

מודגש כי שכר המינימום הקבוע בחוק בא להוסיף על זכותו של עובד שזכאי לשכר גבוה יותר מכוח הסכם עבודה אישי, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים שחלים עליו, ולא לגרוע ממנה.

זכותו של עובד לשכר מינימום אינה ניתנת לויתור או להתנייה, כלומר אין תוקף להסכמה של עובד לפיה הוא מסכים לתשלום שכר הנמוך משכר המינימום.

עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

אי תשלום שכר מינימום לפי הוראות החוק מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר וכן עבירה מנהלית (לעניין – הטלת קנס). האחריות היא של המעסיק/מנהל בפועל/מנהל פעיל/שותף, בתנאי החוק.

על מעסיק להציג במקום העבודה במקום העבודה במקום הבולט לעין, מודעה בה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום.

זכויות של עובד קבלן כוח אדם לתשלום שכר מינימום תחול גם כלפי המעסיק בפועל, בתנאים המפורטים בחוק שכר מינימום, לפיכך מומלץ למעסיק לוודא מול קבלן כוח אדם ו/או קבלן למתן שרות, את עמידתו בדרישות החוק בהקשר זה.

——

* האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין. לסה ויז’ן בע”מ ו/או לסה ויז’ן מערכות בע”מ ו/או המחברת אינם נושאים באחריות/חבות כלשהי הנוגעת לאמור במאמר זה ולשימוש בו. בכל סוגיה משפטית ספציפית ובטרם הסתמכות על המידע יש להיוועץ בעורך דין.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH