תמורה בגין שעות נוספות בשבת/בחג

מהי התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשבת/בחג, ומה התמורה לה זכאי עובד בגין עבודה בשעות נוספות בשבת/בחג?

תשובה

תמורה בגין עבודה בשבת/בחג

סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951, קובע את התמורה בגין עבודה במנוחה שבועית וחל גם לגבי עבודה בימי חג, ולפיו:

במקרה שעובד עבד בשעות המנוחה השבועית/חג או בחלק מהן:
א. ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-1.5 משכרו הרגיל. היה שכרו של העובד, כולו או חלקו, לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעביד בעד כל יחידה שנעשתה בשעות המנוחה השבועית/חג שכר עבודה לא פחות מ-1.5 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות.
ב. יתן לו המעביד, במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד העובד (רק במקרה שהעובד הועסק במנוחה השבועית עפ”י היתר).
במקרה ששכרו של העובד משולם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, יהא המעביד זכאי ליתן לעובד, במקום הגמול המפורט בסעיף א’ לעיל, מנוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה משעות המנוחה השבועית שבה עבד.

תמורה בגין שעות נוספות בשבת/בחג

1. במקרה שהעובד עובד בשבת/בחג מספר שעות העולה על מספר שעות העבודה היומי המותר – עבור השעות הרגילות בשבת העובד יהיה זכאי לתעריף 150% כמפורט לעיל. ובעבור השעות הנוספות, יש לשלם לו את תוספת השעות הנוספות (125% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ו- 150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך) בתוספת גמול עבודה במנוחה שבועית.

2. במקרה שעובד עובד בשבת / בחג לאחר שהשלים את מכסת השעות השבועית שלו – הרי שכל שעות העבודה בשבת / בחג יחשבו כשעות נוספות, והחל מהשעה הראשונה בשבת / בחג יקבל העובד תוספת שעות נוספות בתוספת גמול עבודה במנוחה שבועית.

הערה

בע”ע 300175/97 דניאל כהן – עיריית נהריה (פד”ע לז 49), קבע בית הדין הארצי לעבודה כי יש לחשב את התמורה בגין שעות נוספות בשבת על השכר הרגיל (100%) ובתוספת גמול עבודה בשבת, ולא על בסיס התוספת המיוחדת של המנוחה השביעית.

בהתאם לכך, החישוב הוא כדלקמן:
עבור כל שעה מהשעתיים הנוספות הראשונות בשבת: 175% = 50% + 125%
עבור השעה הנוספת השלישית ואילך בשבת: 200% = 50% + 150%

לתשומת לבך

1. במקרה שבו חל על הצדדים ליחסי העבודה הסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה עבודה אישי / נוהג, הקובע תמורה גבוהה יותר בגין עבודה בשבת / בחג ובגין עבודה בשעות נוספות – הרי שיש לחשב את כל הנ”ל עפ”י ההוראות העדיפות שחלות על העובד.

2. ישנם ענפי עבודה במשק (כגון – רפתנות, לולנות) בהם שר העבודה והרווחה קבע בתקנות אורך של יום / שבוע עבודה ארוך יותר מזה שנקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה, ובמקרה כזה תיחשב כשעה נוספת השעה העודפת על תחום יום העבודה הארוך או שבוע העבודה הארוך.

*המאמר באדיבות עו”ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר “דיני עבודה המדריך המלא“, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​    TIMEWATCH