תנאי שימוש ותקנון

אתר www.timewatch.co.il (להלן – האתר) הינו אתר אינטרנט המהווה שעון נוכחות אינטרנטי המאפשר דיווח, ניהול ובקרה של שעות העבודה של העובדים בעסק, בכל זמן ומכל מקום.

האתר כולל:

א. נתוני המעסיק ועובדיו. נתונים אלה אשר מרביתם מוזנים באופן עצמאי ע”י המעסיק ו/או מי מטעמו (להלן -המעסיק) כוללים בין השאר את נתוני העובדים ודיווחי הנוכחות שלהם.

ב. מידע, נתונים, חישובים וכלים המאפשרים לעובדים לדווח על שעות עבודתם ומאפשרים למעסיקים לנהל ולבצע בדיקה ובקרה על שעות עבודתם של העובדים, כולל הפקת דוחות בחתכים שונים (לכל אלה יקרא להלן – המידע). למען הסר ספק מובהר כי המידע אינו כולל את הנתונים האמורים בסעיף א’ לעיל.

האתר בבעלות חברת לסה ויז’ן בע”מ (להלן – לסה). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. המשתמש מאשר בזאת כי כניסתו לאתר ו/או שימושו באתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים בתקנון זה או כפי שיהיו מעת לעת.

 • משתמש = כל מי שגולש ו/או משתמש באתר, לרבות עובד, מעסיק ו/או מי מטעמו.
 • למשתמש לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על המידע. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו’ יוותרו בכל עת בבעלות לסה.
 • כל המידע הינו רכושה של לסה. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן המידע, בכל דרך שהיא ללא הסכמתה המפורשת של לסה. האתר והמידע מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש המעסיק במסגרת ובתנאי ההסכם בינו לבין לסה.
 • המשתמש מחוייב להשאיר את המידע בנוסחו המקורי ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה במידע.
 • לסה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך ללסה כדי שתוכל לתקנו.
 • האתר כולל ו/או יתכן שיכלול, בין היתר, חומרים נוספים, כגון: מודעות, פרסומות, תגובות, ופניות של משתמשים שונים ושל גופים שונים (להלן – חומרים נוספים). אין לסה אחראית לתוכן של החומרים הנוספים, ו/או לניסוחם ו/או לאמיתות ודיוק החומרים הנוספים, כולם או חלקם.
 • המעסיק מסכים ומאשר בזאת שלסה תשלח אליו הצעות ו/או מידע לגבי TimeWatch ו/או מוצרים ו/או שירותים עסקיים משלימים ו/או דומים, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם לפרטיו כפי מסר בעת רישומו לאתר ו/או כפי שמופיעים באתר. בנוסף, המעסיק מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו, באם היו, בדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל בסעיף זה.
 • לסה מדגישה בזאת והמשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמידע ו/או החישובים באתר אינם מיועדים לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי ואין לראותם כמיועדים לכך, ולפני הסתמכות על המידע ו/או החישובים באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע ו/או לחישובים באתר יש להיוועץ בעורך דין.
 • המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים שלמרות שלסה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, ובכל מקרה לסה לא תהיה אחראית לליקוי ו/או לטעות ו/או לאי הדיוק הנ”ל.
 • לסה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר (לרבות מבנה האתר, מראהו ועיצובו), בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 • לסה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים; והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות תקשורת, אצל לסה ו/או אצל מי מספקיה.
 • האתר מכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט (להלן – מקורות מידע שונים) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי לסה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי לסה לגבי אותם מקורות מידע שונים.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר לסה תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש במידע באתר. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של לסה והכל למעט פעולה שמבצע המשתמש במסגרת שימושו השוטף באתר בכל הקשור במטרה של דיווח, ניהול ובקרה של שעות העבודה.
 • לסה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותו התקינה של האתר. בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, לסה תהיה רשאית, מכל סיבה שהיא, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 • אין לסה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, לסה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות באתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של לסה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה או אינו מתאים מכל סיבה שהיא להופיע באתר.
 • לסה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מראש.
 • המעסיק מסכים ומאשר שדיווחי הנוכחות שהוא מבקש מעובדיו להזין באתר ו/או אופן הדיווח באמצעותו מדווחים עובדיו ו/או האופן בו הם נדרשים לדווח על ידו, הינם באחריותו בלבד ואין ולא תהיה ללסה אחריות כלשהיא בנוגע לאלה, ביחס לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בפגיעה בזכות לפרטיות של העובדים ו/או בזכויות יסוד אחרות של העובדים, בהתאם לדרישות כל דין, הרשות להגנת הפרטיות ופסיקת הערכאות המוסמכות בהקשר זה. לסה מדגישה בזאת והמשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאופני הדיווח (אמצעים ביומטריים שונים, איכון GPS וכיוצ”ב) שמאפשרת המערכת, עלול לפגוע בפרטיות העובדים ו/או בזכויות יסוד אחרות שלהם, וכי לפני השימוש באמצעים שמאפשרת לו המערכת לצורך דיווחי הנוכחות והמיקומים עליו להיוועץ בעורך דין.
 • המעסיק ו/או המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבגין דיווחי נוכחות אשר יבוצעו באמצעות הודעת מסר קצר (sms) יגבה ע”י חברת הסלולר תשלום נוסף ונפרד בגין כל הודעת sms בהתאם לתעריפים של המעסיק ו/או המשתמש כפי שנקבעו בהסכם בינו לבין חברת הסלולר. תשלום זה הינו בנוסף לדמי השירות אשר משולמים ללסה ויגבה ישירות מבעל המכשיר אשר שלח את ההודעה. לענין זה, רישומי לסה בדבר משלוח ההודעות יהוו אסמכתא לכמות ומועד משלוח ההודעות.
 • אחריותה של לסה לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאות ו/או אי נוחות וכיוצא באלו תוצאות שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי עקב שימושו באתר, מוגבלת לסכום השירות השנתי לאתר ששילם המשתמש ובתנאי שהתקבלה התמורה המלאה אצל לסה.
 • המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את לסה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או במידע בו.
 • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט ברחובות. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

אנא הזינו את פרטיכם ונשוב אליכם במהרה!​​​​​​​​​​​​​​  TIMEWATCH