הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות – יום שבתון – עדכון במערכת Timewatch

הוספת העדרות חלקית (חלק מיום) – בחברה ללא הסכמי עבודה – עדכון לקוחות אוקטובר 2014